Międzynarodowy Rok Lasów

„Lasy dla ludzi" - Międzynarodowy Rok Lasów 2011


Lasy dla ludzi

 

Podczas 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 20 grudnia 2006 r. ustanowiono rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. Wezwano wszystkie państwa w ONZ z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami do podjęcia wspólnego wysiłku, którego celem będzie podniesienie świadomości na temat zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów. Logo roku lasów oraz główne przesłanie „Lasy dla ludzi" („Forests for people") mają pokazać, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym świecie.

Dobra kondycja polskich lasów

Ustanowienie Międzynarodowego Roku Lasów jest doskonałą okazją do przekazania informacji na temat stanu lasów w Europie. Powierzchnia lasów na naszym kontynencie stale się powiększa, poprawia się ich stan zdrowotny, co jest wynikiem odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Dotyczy to także lasów w Polsce. Lesistość naszego kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29 proc. obecnie. Krajowy program zwiększania lesistości, zakłada dalszy wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r.

Znaczenie lasów w życiu człowieka

Międzynarodowy Rok Lasów to również okazja do pokazania ogromnego znaczenia lasów w życiu człowieka. Lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii. Gospodarka leśna generuje wiele miejsc pracy, towarów i usług. Lasy wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko. Są miejscem do życia i wypoczynku dla wielu osób.

Drewno - surowiec doskonały

Drewno znalazło dziś w świecie ponad 30 tys. zastosowań. Jest wytrzymałe, lekkie, elastyczne i trwałe. Co ważniejsze, to produkt całkowicie naturalny i ekologiczny. Nie znaleziono dotąd idealnego substytutu drewna. Nic więc dziwnego, że w każdym momencie znajdziemy w swoim otoczeniu wyroby i elementy z niego wykonane.

Drewno jest surowcem w pełni odnawialnym. Fenomen drewna związany jest także z korzyściami, jakie odnosi człowiek w procesie jego hodowli. Przyrasta, wiążąc z atmosfery dwutlenek węgla. Dzięki temu uwalniany jest do atmosfery życiodajny tlen, potrzebny do oddychania żywym organizmom. W przeciwieństwie do tworzyw sztucznych zalegających wysypiska śmieci ulega biodegradacji dając przy okazji pożywienie wielu organizmom.

Lasy to nie tylko drewno - dostarczają środków do życia i są źródłem ogromnych bogactw naturalnych. Stanowią schronienie i są domem dla większości żywych organizmów na ziemi.

 Świadomość ludzi na temat znaczenia lasów wciąż wzrasta. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę jak ważne są lasy dla stabilizacji zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności i życia miliardów ludzi na świecie.

 Spoczywa na nas odpowiedzialność za działania na rzecz lasów i wszystkich gatunków roślin i zwierząt, których życie zależy od lasów.

Jan McAlpine, Dyrektorka Sekretariatu Forum ONZ ds. Lasów

Mateusz Grodzicki

  • Zostań Przyjacielem
  • SAD
  • LOLEK
  • Nostra Polonia
stypendysta.pl