Polskie Lasy Państwowe

O lasach w Polsce -Europejska sieć obszarów chronionych Natura 2000 na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe wynosi 2, 6 mln ha najwartościowszych przyrodniczo i najpiękniejszych kompleksów leśnych - blisko 38% powierzchni gruntów LP.

- Blisko 14% powierzchni zarządzanej przez PGL Lasy Państwowe (979 tys. ha) znajduje się w obrębie 19 leśnych kompleksów promocyjnych, utworzonych na terenie wszystkich regionalnych dyrekcji LP w celu promocji ekologicznej gospodarki leśnej.

- Zasoby drzewne w lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe wynoszą prawie 1,7 mld m3 grubizny brutto, a przeciętna zasobność drzewostanów kształtuje się na poziomie 240 m3/ha.

- W 2008 r. PGL Lasy Państwowe pozyskało 32,5 mln m3 drewna ogółem, w tym 30,7 mln m3 grubizny netto. Było to 102,3% orientacyjnego etatu miąższ ościowego cięć.

- W ostatnich 20 latach w lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe przyrost grubizny drewna brutto wyniósł 1017 mln m3. W tym czasie pozyskano 558 mln m3, co oznacza, że 459 mln m3 grubizny, czyli 45% całkowitego przyrostu, zwiększyło zasoby drzewne na pniu.

- O wielkim bogactwie przyrodniczym lasów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe świadczy obecność w nich 1229 rezerwatów przyrody, 10 733 pomników przyrody, 8787 użytków ekologicznych i 3256 stref ochronnych dla wybranych gatunków zwierząt.
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, istniejące od roku 1924, gospodaruje na powierzchni prawie 7,6 mln ha, sprawując zarząd nad lasami Skarbu Państwa, bez parków narodowych, lasów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i oddanych w użytkowanie wieczyste.

- W skład Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Dyrekcja Generalna LP, 17 regionalnych dyrekcji LP, 430 nadleśnictw, 22 zakłady regionalne i 7 zakładów o zasięgu krajowym.
- Lasy Państwowe zatrudniają ok. 26 tys. pracowników, w tym 16 tys. w Służbie Leśnej.
- Polskie lasy są wyjątkowo bogate w faunę leśną, której liczebność należy do najwyższej w Europie. Ze zwierząt łownych mamy na przykład ok. 6,5 tys. łosi, 18 tys. danieli, 2 tys. muflonów, 164 tys. jeleni, 760 tys. saren i 212 tys. dzików.

- Gleba, nie tylko leśna, wykształca się przez setki, czasem tysiące lat. Tylko z pozoru jest martwa - przecinają ją korzenie drzew i roślin zielnych, żyją w niej miliony organizmów. Obliczono, że na jednym hektarze gleby leśnej masa samych tylko bakterii może osiągnąć... 15 ton!

- Las jest wielkim rezerwuarem wodnym. Jeden hektar lasu liściastego zatrzymuje, a następnie oddaje do środowiska 50 m3 wody. Metr kwadratowy gleby leśnej jest w stanie zmagazynować do 200 litrów wody, a tylko jej wierzchnia, 10-centymetrowa warstwa zdolna jest przyjąć blisko 50 litrów wody opadowej.

- Całkowita powierzchnia polskich lasów wynosi 9, 1 mln ha, co w porównaniu z powierzchnią kraju (31,2 mln ha) oznacza lesistość 29,0%. Znajdujemy się więc w grupie krajów o największej powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie.

- Na jednego mieszkańca Polski przypada 0,24 ha lasu. Ta z kolei wielkość jest jedną z niższych w Europie, zwłaszcza w porównaniu z krajami skandynawskimi, a także z Litwą i Białorusią.

- W Polsce dominują lasy publiczne - jest ich 82%. W tej grupie 78% lasów znajduje się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Do parków narodowych należy 2% lasów, do gmin - ok. 1%, pozostałe lasy Skarbu Państwa zajmują 1%.

- Na ok. 76% powierzchni lasów w Polsce dominują gatunki iglaste (sosna, królowa naszych lasów, łącznie z modrzewiem zajmuje blisko 68%). W niedalekiej przeszłości dominacja ta była jeszcze większa. W latach 1945-2008 przybyło drzewostanów z przewagą gatunków liściastych. Ich udział zwiększył się z 13 do aż 24%.

- Lasy, które ze względu na swoje położenie pełnią funkcje wodochronne, glebochronne, uzdrowiskowo-klimatyczne, krajobrazowe itp., nazywane są lasami ochronnymi.

Źródło: http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/materialy_promocyjne/co-warto-wiedziec

opracowała A.Klaja/FDNT

 

  • Nostra Polonia
  • LOLEK
  • Zostań Przyjacielem
  • SAD
stypendysta.pl