NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pigułce.

NFOŚiGW

Czym jest?

Od początku swojej działalności w 1989 roku, NFOŚiGW był funduszem celowym - jednostką działającą w sektorze finansów publicznych, ale pozabudżetową. Zadaniem Narodowego Funduszu było i jest udzielanie niezbędnego wsparcia finansowego największym inwestycjom służącym ochronie środowiska.

Począwszy od roku 2010, wskutek nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz prawa ochrony środowiska, NFOŚiGW, podobnie jak wszystkie pozostałe fundusze celowe, został przekształcony w państwową osobę prawną, przy czym cele i sprawowane funkcje pozostały niezmienne.

Czym różni się od innych organizacji środowiskowych?

Najważniejszym podmiotem kreującym, realizującym i nadzorującym nowoczesną politykę ekologiczną państwa, opartą na zrównoważonym rozwoju, jest Minister Środowiska. Sprawuje on nadzór nad większością instytucji z sektora ochrony środowiska.
Koordynacją działań ochronnych przy planowaniu nowych inwestycji, w szczególności uzgadnianiem lokalizacji i weryfikacją ocen oddziaływania na środowisko zajmują się Dyrekcje Ochrony Środowiska - Generalna i regionalne
Monitoringiem środowiska, kontrolą przestrzegania przepisów dot. ochrony środowiska, nakładaniem ew. kar i sankcji oraz profilaktyką poważnych awarii zajmuje się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inspektoraty wojewódzkie.
Finansowaniem przedsięwzięć służących ochronie środowiska, z wyk orzystaniem środków krajowych i zagranicznych, zajmuje się NFOŚiGW oraz 16 niezależnych, podlegających samorządom funduszy wojewódzkich.

Jakimi środkami finansowymi dysponuje NFOŚiGW?

Na przestrzeni lat zmieniają się zarówno źródła finansowania ochrony środowiska jak i wysokość zakontraktowanych oraz wydanych środków.

Środki krajowe

Składają się na nie wpływy NFOŚiGW z różnych opłat i kar oraz pochodzące ze zwrotów pożyczek udzielonych w latach ubiegłych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). W ramach 4 osi priorytetowych PO IiŚ (I, II, III i IV), Narodowemu Funduszowi powierzono do zakontraktowania ponad pięć (z 28) miliardów Euro pochodzących z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fundusze Norweskie

W ramach dwóch mechanizmów finansowych - Norweskiego oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na 3 priorytety środowiskowe w latach 2004-2009 Państwa-darczyńcy przekazali Polsce ok. 120 mln €.
W nowej perspektywie finansowej (2009-2014) kwota ta wzrosła do prawie 300 mln €.

Kto może być partnerem NFOŚiGW?

NFOŚiGW finansuje przedsięwzięcia, które swoim ponadregionalnym zasięgiem i/lub swoją skalą inwestycji przekraczają możliwości funduszy wojewódzkich oraz władz samorządowych. Stąd, partnerem NFOŚiGW nie są osoby fizyczne lecz samorządy, jednostki budżetu państwa oraz przedstawiciele sektora dużych i średnich przedsiębiorstw.

W niektórych programach osoby fizyczne mogą być końcowymi beneficjentami projektów finansowanych przez NFOŚiGW (np. dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla osób fizycznych, planowane na jesień 2010), ale odbywa się to za pośrednictwem podmiotów posiadających osobowość prawną (jednostek samorządowych, związków międzygminnych, banków i in.)

Wyjątkiem od tej reguły są jednorazowe opłaty recyklingowe przekazywane bezpośrednio przez osoby fizyczne na wyodrębniony rachunek NFOŚiGW za sprowadzenie do kraju używanych pojazdów z zagranicy.

źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/press-kit/onfosigw-w-pigulce/
  • Nostra Polonia
  • LOLEK
  • Zostań Przyjacielem
  • SAD
stypendysta.pl