Opis projektu

Termin realizacji

01.07.2011 - 30.09.2012

Zasięg projektu

Przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski. Z przygotowanych narzędzi edukacyjnych będzie korzystać młodzież z całej Polski (pochodząca z 39 diecezji z całego kraju), w szczególności zaś młodzież pochodząca z małych miejscowości.

Odbiorcy

Przedsięwzięcie kierowane jest do zdolnej, niezamożnej młodzieży z małych miejscowości, która skupiona jest wokół programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia". Obecnie programem stypendialnym, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych objętych jest 1305 gimnazjalistów i licealistów oraz 793 studentów z całego kraju. Podopieczni Fundacji studiują łącznie na 145 kierunkach studiów o niezwykle zróżnicowanym charakterze. Są wśród nich kierunki stricte przyrodnicze (Inżynieria środowiska, Biologia, Ochrona środowiska, Biotechnologia, Leśnictwo, Zootechnika, Biofizyka, Fizyka biomedyczna, Geografia, Górnictwo i geologia, Inżynieria chemiczna, Ogrodnictwo, Chemia, Chemia medyczna) oraz inne kierunki istotne z punktu widzenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (Pedagogika, Ekonomia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Budownictwo, Zarządzanie). Studenci kierunków przyrodniczych reprezentują m.in. takie uczelnie jak: Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Białostocką, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, SGGW, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu czy Uniwersytet Warszawski. Wszyscy studenci stypendyści Fundacji zgrupowani są we Wspólnotach Akademickich, które są w 19 miastach w Polsce: Białymstoku, Bielsku - Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Tło projektu

Decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych lata 2005-2014 zostały ustanowione Dekadą Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Edukacja ta podkreśla potrzebę respektowania godności ludzkiej, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety. Ideałem, do którego należy dążyć, jest zapewnienie każdej jednostce możliwości kształcenia zgodnego z jej zdolnościami oraz wpajanie w procesie kształcenia wartości, bez których niemożliwy byłby zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Edukacja jest kluczowym czynnikiem zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Niestety nie każdy ma równe szanse w zdobywaniu wiedzy. W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się niezamożna młodzież pochodząca ze wsi oraz małych miast, gdzie oferta edukacji (w tym edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju) jest ograniczona. Naprzeciw potrzebom takiej młodzieży wyszła Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" organizując program stypendialny. Fundacja daje swym podopiecznym szansę na przezwyciężenie szarości i bylejakości życia w miejscach, które określa się mianem terenów „upadłych cywilizacyjnie". Dzięki wsparciu, zdolna młodzież jest w stanie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje pasje, stając się liderami w swojej społeczności lokalnej. Każdy stypendysta zaangażowany jest w różnego rodzaju wolontariat. Mając na uwadze fakt, że ochrona środowiska jest współcześnie jednym z najważniejszych wyzwań ludzkości Fundacja opracowała program edukacji ekologicznej, aby wykształcić wśród swoich stypendystów liderów edukacji i świadomości ekologicznej, którzy w swoim życiu (prywatnym i zawodowym) będą kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz swoimi nawykami proekologicznymi dawać dobry przykład społeczeństwu.

Celem projektu jest :

 •  rozszerzenie wiedzy grupy docelowej na temat zrównoważonego rozwoju; zmian klimatu (w tym jego przyczyn; przyrodniczych, społecznych i gospodarczych skutków, możliwości ich zapobiegania oraz możliwości adaptacji) oraz ochrony różnorodności biologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem lasów);
 •  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 •  zwiększenie świadomości ekologicznej;
 •  uwrażliwienie na problemy środowiskowe;
 •  rozbudzanie i kształtowanie poczucia indywidualnej odpowiedzialności za jakość środowiska przyrodniczego;
 •  wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości,
 •  przygotowanie lokalnych liderów edukacji ekologicznej.

Streszczenie projektu

Cele projektu zostaną zrealizowane przy pomocy następujących narzędzi edukacyjnych:

 • zorganizowanie 2 obozów dla studentów;
 • zorganizowanie 2 obozów dla maturzystów;
 • opracowanie druk i dystrybucja broszury „Niecodziennik ekologiczny";
 • zorganizowanie seminarium dla uczestników obozów w 2012 r.
 • rozbudowa portalu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia";
 • zorganizowanie konkursu fotograficznego dla młodzieży.
 • Zostań Przyjacielem
 • Nostra Polonia
 • SAD
 • LOLEK
stypendysta.pl