O projekcie

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" jest organizacją wyrosłą z nauczania Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II. Od 11 lat zajmuje się promocją papieskiej myśli, poprzez organizację Dnia Papieskiego, wręczanie nagród TOTUS, oraz szczególnie poprzez budowanie żywego pomnika Jana Pawła II, jakim są stypendyści naszej Fundacji. Oprócz stypendiów edukacyjnych, które trafiają do zdolnych młodych ludzi z małych miejscowości, z rodzin o niskich dochodach, z terenów opóźnionych w rozwoju cywilizacyjnym, Fundacja stara się wyposażyć swych podopiecznych w szereg ważnych dla ich przyszłości kompetencji, bowiem o wszechstronny rozwój osoby zabiegał Jan Paweł II. W ramach tego procesu istotną sprawą, szczególnie w polskich warunkach, wydaje się edukacja ekologiczna.

Ekologia w nauczaniu Jana Pawła II

Błogosławiony Papież już w pierwszej, programowej encyklice Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka), w roku 1979 napisał: „Człowiek dzisiejszy zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem - i bardziej jeszcze - pracy jego umysłu, dążeń jego woli.

  • Owoce tej wielorakiej działalności człowieka zbyt rychło, i w sposób najczęściej nieprzewidywany, nie tylko i nie tyle podlegają „alienacji" w tym sensie, że zostają odebrane temu, kto je wytworzył
  • Ile - przynajmniej częściowo, w jakimś pochodnym i pośrednim zakresie skutków - skierowują się przeciw człowiekowi.
  • Zostają przeciw niemu skierowane lub mogą zostać skierowane przeciw niemu. Na tym zdaje się polegać główny rozdział dramatu współczesnej ludzkiej egzystencji w jej najszerszym i najpowszechniejszym wymiarze.

Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku. Żyje w lęku, że jego wytwory - rzecz jasna nie wszystkie i nie większość, ale niektóre, i to właśnie te, które zawierają w sobie szczególną miarę ludzkiej pomysłowości i przedsiębiorczości - mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko człowiekowi. Mogą stać się środkami i narzędziami jakiegoś wręcz niewyobrażalnego samozniszczenia, wobec którego wszystkie znane nam z dziejów kataklizmy i katastrofy zdają się blednąć. Musi przeto zrodzić się pytanie, na jakiej drodze owa dana człowiekowi od początku władza, mocą której miał czynić ziemię sobie poddaną (por. Rdz 1, 28), obraca się przeciwko człowiekowi, wywołując zrozumiały stan niepokoju, świadomego czy też podświadomego lęku, poczucie zagrożenia, które na różne sposoby udziela się współczesnej rodzinie ludzkiej i w różnych postaciach się ujawnia. Ów stan zagrożenia człowieka ze strony wytworów samego człowieka ma różne kierunki i różne stopnie nasilenia.

Zdaje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, iż eksploatacja ziemi, planety, na której żyjemy, domaga się jakiegoś racjonalnego i uczciwego planowania. Równocześnie eksploatacja ta dla celów nie tylko przemysłowych, ale także militarnych, niekontrolowany wszechstronnym i autentycznie humanistycznym planem rozwój techniki, niosą z sobą często zagrożenie naturalnego

Środowiska człowieka, alienuje go w stosunku do przyrody, odrywa od niej. Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego użycia i zużycia. Tymczasem Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny „pan" i „stróż", a nie jako bezwzględny „eksploatator" (Redemptor hominis, nr 15).

Słowa Ojca Świętego, o czym przekonujemy się z bólem i lękiem, niestety nie straciły niczego ze swej aktualności. Mimo sporych osiągnięć ekologicznych w dalszym ciągu procesy bezwzględnej eksploatacji zasobów ziemi czy zanieczyszczania środowiska zagrażają naszej planecie. Mimo iż, szczególnie w Europie, widać wyraźny postęp ekologiczny, to jednak nie jest on jeszcze wystarczający, bardzo nierównomierny oraz niestety zróżnicowany terytorialnie. Polska niewątpliwie jest krajem, który w tej dziedzinie ma w dalszym ciągu wiele do zrobienia.

Na niniejszej stronie znajdą państwo informacje dotyczące tego projektu.

Ks. Dariusz Kowalczyk

  • Zostań Przyjacielem
  • LOLEK
  • SAD
  • Nostra Polonia
stypendysta.pl