Partnerzy

Narodowy Bank Polski

NBP

W roku akademickim 2013/2014, podobnie jak w poprzednim, NBP przekazywał środki finansowe przeznaczone na stypendia pomostowe dla studentów. Programem prowadzonym wspólnie przez Fundację i NBP objęci byli studenci I roku kierunków ekonomicznych i finansowych z całej Polski.  Stypendyści w ramach projektu mają możliwość uczestniczenia w szkoleniu organizowanym przez NBP.

Główne założenia projektu to wyrównanie szans edukacyjnych wśród mieszkańców małych miejscowości i wsi oraz promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Więcej informacji o NBP na stronie www.nbp.pl

 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

ZNO

Obecnie instytucja funduje stypendia pięciu młodym osobom w ramach Programu stypendialnego im. Andrzeja Jeziorańskiego. Stypendyści ci objęci są też programem formacyjnym Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Środki finansowe pochodzą z darowizny przekazanej ZNiO przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przeznaczonej na stypendia dla zdolnej i ubogiej młodzieży z małych miejscowości. Zgodnie z wolą darczyńcy, stypendia noszą nazwę pochodzącą od imienia jego brata Andrzeja.

Współpraca Zakładu i Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" rozpoczęła się w maju 2009 r. W celu efektywnego wykorzystania otrzymanych środków, ZNiO zawarł z Fundacją umowę, na mocy której pomoc udzielana jest zgodnie z zasadami specjalnego Regulaminu).

Więcej informacji o ZNiO na stronie www.oss.wroc.pl.

Strona Jana Nowaka-Jeziorańskiego: www.nowak-jezioranski.pl.

 

Fundacja BNP Paribas

BNP

W roku 2012 Fundacja BNP Paribas dołączyła do grona partnerów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w ramach programu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży

Fundacja BNP Paribas rozpoczęła działalność w 2006 roku. Głównym obszarem działania Fundacji BNP Paribas jest przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym dzieci i młodzieży. Swoje cele statutowe realizuje poprzez: wspieranie działalności partnerów strategicznych, realizowanie projektów na rzecz lokalnych społeczności we współpracy z organizacjami biznesowymi oraz szerzenie idei wolontariatu i dobroczynności. Za swoją działalność została wyróżniona tytułem „Filantropa Krakowa A.D. 2009”, oraz została półfinalistą konkursu „Dobroczyńca Roku 2010”.

 

Więcej na temat Fundacji BNP Paribas pod adresem:

http://www.bnpparibas.pl/o-banku/fundacja.htm

 

„Pocztowy Dar” to fundacja korporacyjna powołana przez Pocztę Polską SA w 2010 roku.  Fundacja wspiera kilkunastu stypendystów, których członkowie rodzin są pracownikami Poczty Polskiej.

Misją Fundacji jest:  „Wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu osób wymagających wsparcia, w szczególności poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych”.

Celem działania „Pocztowego Daru” jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie: edukacji, aktywizacji i rozwoju zawodowego, rozwoju przedsiębiorczości, ochrony życia i zdrowia, jak również wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych pracowników Poczty Polskiej S.A. i członków ich rodzin oraz wspieranie ich integracji poprzez aktywizację społeczno -zawodową.

 

Więcej na temat fundacji można przeczytać na stronie:

http://pocztowydar.org

  • Zostań Przyjacielem
  • Nostra Polonia
  • LOLEK
  • SAD
stypendysta.pl