Lista załączników do wniosku

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

(potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem)

WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

  1. Wyniki w nauce:

- kopia świadectwa ukończenia szkoły – potwierdzona obustronnie za zgodność z oryginałem;

- kopia decyzji  o przyjęciu do nowej szkoły/na studia;

- kopia świadectwa maturalnego (maturzyści);

- zaświadczenie z dziekanatu o osiągniętej średniej w poprzednim roku akademickim – studenci.     

  2. Zaświadczenia o dochodach rodziny za rok poprzedzający składanie wniosku:

- zaświadczenie o dochodach wydane przez Urząd Skarbowy lub kopia PIT-u (wliczamy kwotę z rubryki przychód) lub zaświadczenie o ich braku – dotyczy wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie;

- jeśli któryś z członków rodziny jest bezrobotny -  zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotny (wydaje Urząd Pracy);

- jeśli któryś z członków rodziny pobiera emeryturę lub rentę - zaświadczenie o pobieraniu rent i emerytur (wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych) lub odcinek renty/emerytury;

- informacja o gospodarstwie rolnym lub jego braku (wydaje Urząd Miasta/Gminy); jeśli rodzina posiada gospodarstwo rolne należy dołączyć informację o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego oraz kopię decyzji o dopłatach unijnych lub ich braku (wydaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);

- informacja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach lub ich braku (nie wliczamy dodatku wychowawczego tzw. „500+”);

- zaświadczenie o wysokości alimentów / renty rodzinnej (dotyczy rodzin niepełnych).

3. Zaświadczenia potwierdzające sytuację rodzinną:

- kopia aktu urodzenia rodzeństwa w wieku przedszkolnym;

- zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo w wieku szkolnym i akademickim;

* Rodziny niepełne:

- akty zgonu – kopie;

- orzeczenia sądowe o rozwodzie – kopia.

4. Opinie:

- wychowawcy;

- katechety;

- proboszcza.

5. Zaświadczenia o wolontariacie (w tym potwierdzenie zaangażowania w Dzień Papieski) - osoby kontynuujące stypendium.

6. Informacje o osiągnięciach kandydata do stypendium i informacje dodatkowe:

- kopie dyplomów z NAJWAŻNIEJSZYCH konkursów, olimpiad, zawodów z ostatniego roku;

- zaświadczenia o niepełnosprawności bądź problemach zdrowotnych kandydata.

 

  • Nostra Polonia
  • SAD
  • LOLEK
  • Zostań Przyjacielem
stypendysta.pl