Program stypendialny

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 16 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. 

Kto może otrzymać stypendium?

Uczniowie szkół gimnazjalnych (po I semestrze) oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Będąc studentem nie można wnioskować o stypendium, ale można je otrzymywać, jako kontynuacja wcześniejszego uczestnictwa w programie.

Kryteria formalne

Pomoc stypendialna skierowana jest do osób, które:

- uzyskały średnią ocen 4,8 w gimnazjum; 4,5 w szkole ponadgimnazjalnej oraz 4,0 na studiach;

- pochodzą ze wsi lub małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców;

- posiadają dochód brutto na jednego członka rodziny niższy niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium;

- posiadają dodatkowe osiągnięcia w nauce, wolontariacie, sporcie itd.;

- uzyskały pozytywną opinię katechety, wychowawcy oraz proboszcza.

Wysokość stypendium

Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, zakup instrumentów muzycznych itp.

Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub ok. 480 zł (szkoły wyższe).

Formacja i integracja

Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski.

W ciągu roku szkolnego stypendyści spotykają się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy.

Studenci w 20 największych miastach akademickich tworzą wspólnoty akademickie.

Wolontariat 

Podopieczni Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania o charakterze wolontariatu. Stypendyści podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy parafiach czy we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce.

Jak zostać stypendystą? 

Rekrutacja nowych stypendystów trwa od 1 grudnia do 15 czerwca. W zależności od wolnych miejsc w danej diecezji.  Zgłoszenia przyjmują Koordynatorzy diecezjalni.

KROK 1. Należy skontaktować się z Księdzem Koordynatorem i przedstawić mu swoją sytuację szkolną i rodzinną oraz miejsce zamieszkania. Należy także podać swój adres e-mail oraz telefon. Po wstępnej akceptacji koordynator kontaktuje się z działem technicznym Fundacji, a ten przesyła kandydatowi na maila dane do wniosku internetowego. Podania pisane ręcznie albo na komputerze jeszcze nie są wnioskiem.

KROK 2. Wniosek należy wypełnić w Internecie, załączyć skany dokumentów następnie kliknąć „potwierdź złożenie wniosku do Fundacji”.

KROK 3. Wniosek należy także wydrukować, załączyć wszystkie dokumenty, które będą opisane we wniosku internetowym i wysłać do koordynatora diecezjalnego.

We wniosku internetowym jest podgląd dla kandydata czy został przyjęty do programu. Stypendia dla nowych osób przyznajemy po rozpatrzeniu kontynuacji, czyli od grudnia – do wyczerpania miejsc.

Jak przedłużyć stypendium?

Od końca czerwca każdy stypendysta ma obowiązek złożyć wniosek elektroniczny i papierowy, aby móc starać się o kontynuację stypendium. Wniosek należy wysłać do Koordynatora diecezjalnego (odnośnik) wraz ze wszystkimi załącznikami (odnośnik) wymienionymi we wniosku. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. Studenci wysyłają wnioski bezpośrednio do biura.

Terminy:

- od 13 czerwca 2016 r. można rozpocząć wypełnianie wniosku elektronicznego na portalu stypendysta.pl;

- do 30 czerwca 2016 r. należy przesłać wniosek do Koordynatora diecezjalnego - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (wyjątek stanowią absolwenci – składają wnioski do 22 lipca, po otrzymaniu decyzji o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i na studia)

- do 20 lipca studenci przesyłają wnioski do Biura Fundacji

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Sposób wyliczenia dochodu:

Zgodnie z regulaminem dochód brutto na jedną osobę w rodzinie, uprawniający do ubiegania się
o stypendium powinien być niższy niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do dochodu wliczamy:

- przychód z PIT poszczególnych członków rodziny

- kwotę dochodów z gospodarstwa rolnego

- renta lub emerytura pobrana w poprzednim roku kalendarzowym

-  świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej pobrane w poprzednim roku kalendarzowym

- świadczenia alimentacyjne pobrane w poprzednim roku kalendarzowym

UWAGA – nie wliczamy do dochodu dopłat unijnych (tylko przedstawiamy informację) oraz dodatku wychowawczego tzw. „500+”.

Całość należypodzielić przez 12 miesięcy i przez liczbę osób rzeczywiście pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 


  • SAD
  • Zostań Przyjacielem
  • LOLEK
  • Nostra Polonia
stypendysta.pl